Запъхтяна, тя тичаше през дърветата, сърцето й биеше от гърдите й, нямаше да бъде заловена, ако това й струваше живота.Нямаше да бъде отново робиня.Зад нейните изстрели, изстреляни в нощта.Тя се втурна в район с изсечени дървета.Всичко беше тихо.Тя приклекна ниско, заслушана.Тя усети остра болка в задника й.— Мамка му!Това беше успокоително стрела, която инжектира силно успокоително в кръвта й.Стъпките бързо я настигнаха, докато се опитваше да избяга.Краката й натежаха, а главата й се въртеше.Краката й се подвиха под нея, когато груба ръка сграбчи китките й и я бутна надолу.Мрак.Постоянен поток светлина навлезе в килията през малък затворен прозорец.Феликс вдигна уморено глава.Усети нещо стегнато около врата си, чу познатото звънене на вериги.Дезориентирана, тя потърка очи и погледна струята светлина, докато очите й се фокусираха.Суровата светлина ужили очите й, тя се изправи и усети как веригата дърпа яката около врата й и я дърпа обратно на купчина на пода.Разтревожена тя изкрещя."Мамка му, мамка му! Не, това не се случва, сънувам го!"Тя грабна веригите в безуспешен опит да ги отдръпне от стената, тя стисна юмруци и удари силно стената."МАЙКНЕ ПО МАМАНЕ!, ПО МАКАНАТА!Тя изкрещя и дръпна веригата за врата си, като я удуши наполовина.Стъпки загърмяха по каменния коридор и нахлуха в килията.Феликс приклекна, отдръпна се в ъгъла и се взираше с ужасени очи в двамата едри мъже, които сега се приближаваха към нея.Единият държеше белезници, а в колана му беше пъхнала реколта за езда.Другият държеше запушалка.По-големият с гавра с топката я сграбчи грубо за ръцете и я бутна силно върху студения каменен под.Тя изръмжа и изплю мъжете, докато другият слагаше ръцете й зад гърба й.Тя не можеше да се пребори с тях, те бяха твърде силни."ШКАПАНИ КУЧКИ!"Тя изплю мъжа, който бе закопчал китките й в лицето.„Ти, малка...“ той вдигна ръка, за да я хвърли.„Да не си посмял да я удариш“, беше мек женски глас със заплашителен оттенък."Имате ли представа колко време отне да я заловят?! Скъпа е, не искам никакви белези по нея!"Тя излая.Мъжът се сви под силния й поглед.Успокоен, че няма да бъде ударена, Феликс вдигна поглед към жената.Тъмните очи на Феликс се срещнаха с брилянтно сините очи на любовницата.Феликс се удави в тях, без да може да отмести поглед.Тя беше красива.Русата коса се спускаше към бедрата й.Тясната й черна блуза подчертаваше извивките й, присъствието й беше мощно.Двамата едри мъже наведоха очи.„Дръжте я здраво за нея“, тя се усмихна жестоко, прекъсвайки погледа.Мъжете издърпаха Феликс на колене, държейки здраво ръцете й.Господарката погледна Феликс отгоре до долу.Феликс наклони глава настрани.— Какво, по дяволите, гледаш кучко?— каза Феликс с тихо ръмжене.— Запуши й уста — устната й се изви в усмивка, — тя ще плати за това.Ядосаният Феликс нямаше нищо от това и се опита да стане, но мъжете я бутнаха надолу и пъхаха топката в устата й и затегнаха ремъците в задната част на главата й, за да я задържат на място.Господарката хвана юмрук, пълен с косата си, и издърпа главата си, за да срещне своята.Феликс изръмжа и се бори срещу мъжете."Не си мисли, че ще те оставя да избягаш отново. Може да си избягал от сестра ми, но няма да избягаш от мен, мръсница!"Феликс въздъхна тежко около запушалката й, гледайки я втренчено.Не че Феликс не искаше да бъде роб, тя просто не искаше да бъде роб на някой друг.Не и след като нейният господар умря.Тя си обещала, че никога няма да служи на друг.— Значи наистина успя да я заловиш?Втора жена влезе в килията, "добре, вяра, впечатлена съм."Тя беше много по-възрастна от Фейт.Поне 10 години по-възрастен.Феликс уморено вдигна очи към нея, тя измисли остроумна забележка, която излезе в приглушен писък.Господарката й застана пред Феликс и погледна надолу.Феликс се осмели да срещне погледа й.— Това не е начин да поздравиш господарката си, нали?Тя хвана косата си и рязко вдигна глава.— Запомни мястото си, малка блудница!Тя я удари силно по лицето, което дори стресна мъжете, които я държаха на място.Тя пусна косата си и Феликс вдигна главата й, знак за нейното неохотно подчинение.— Изобел? Какво смяташ да правиш с нея?— попита сестра й.„Един мой приятел би платил щедро за нея, той обича да обучава диви роби“, засмя се тя жестоко, докато погледна в предизвикателните очи на Феликс, „когато той свърши с нея, тя няма да има нито една мисъл в главата си, която е нейната собствена "Феликс усети как пребледнява, тази мисъл я ужаси.Изобел наблюдаваше как гърдите на робините се надигат, тя я погали, загребвайки ноктите си по нежната плът.Феликс трепна.Тя завъртя изправено зърно между палеца и показалеца, доволна, че се обърна към мъжете.„Да я измият и да донесат в стаята ми, искам да бъде напълно сдържана, разбра ли?“„Да, господарке“, отвърнаха те в един глас.Изобел излезе от килията.След нея.Фейт се обърна и погледна Феликс.„Горката малка мръсница“ и тя си тръгна.Феликс се чудеше какво има предвид с това.Мокър и розов от пране, Феликс потръпна.Един от мъжете започна да я подсушава с кърпа.Тя се опита да го отблъсне.„Моля те, трябва да те изсуша или ще настинеш“, беше изненадан Феликс от това колко меко говореше.„Слушай, не исках да те нараня по-рано, но ти беше балистичен на източно персонализирано сватовство. Не съм виждал нищо подобно, отскачаше от стените, наистина можеше да се нараниш.“— Чувал съм за теб, как толкова пъти си бягал, за господаря ти... — прекъсна го Феликс.— Да не си посмял да говориш за господаря ми.„Да добре, случват се глупости“, сви рамене тя.— Откъде изобщо знаеш толкова много за мен?„Четох за това, майстор Кейн загина в автомобилна катастрофа, роб няма къде да се види, дадоха награда за залавянето ти! Всички знаят за теб! Имаше го във всеки национален вестник!“„Майстор Кейн се движеше в силни кръгове, хората смятат, че е бил убит, сякаш не е бил инцидент.“Тя изплю."Хората също мислят, че знаете какво се е случило."Тя го игнорира.— Мислиш ли, че беше сериозна, когато каза, че ще ме продаде?Той се засмя.— Съмнявам се, просто празна заплаха, все пак може да си вземеш нов господар.„Казвам се Влад, аз съм камериер, с други думи главен роб“, усмихна се Феликс.Както стои без допълнителни обяснения, тя е жена, която току-що е била отвлечена.Всичко, което твърди, че е BDSM, което не е безопасно, разумно и по взаимно съгласие, НЕ е bdsm.Трябва да обясните обстоятелствата около сценария.благодаря за коментара ви, наистина помага за получаването на полезна обратна връзка :) Хубава история засега, но изглежда, че липсва абзац в края.Тя говори с Влад и тогава Изобел е там?Малък недостатък в иначе завладяваща история.Очакваме с нетърпение част 2. запознанства от средата на 20-те Reddit.